Earth (2019)
Herdoildutako 1×1 m-ko altzairu lama, 1 m-ko altzairu barrak, geofono+anplifi kadorea+ maiztasun txikiko trasduktorea, ura.

Plancha de acero oxidada de 1×1 m sobre 4 barras de acero de 1 m de altura, geófono + amplifi cador + transductor de baja frecuencia, agua /

“Transdukzitzea”, hots egoera (berrinterpretatuz) aldatzean datza. Kasu honetan pieza jartzen den tokiaren inguruneko biosferakoren parte bat aldatzen da, kokatuta dagoen lurraren egoera bera.
Lurreko dardara neurtzen duen sentsore edo Geofono-a erabiliz lortzen diren seinaleak, prozesu analogiko bat dela medio, soinu-uhinetan bilakatzen dira. Berehala transdukzio elektrodinamikozko sistemak (ukimenaren edo kontaktuzko bozgorailu transduktoreaK) urez betetako tratatutako erretilu metalikoan itsatsirik, dardaratzea eragiten du barrun duen ura. Erretilua lurraren hurbileko jardueraren pantaila (soinu bisualizatzailea eta barreiatzaile) bezala jokatzen du.
Fenomeno geodinamikoen hautematea normalean ikusezin edo entzunezin bezala ulertzen badira ere, lan honetan ordezko era batean eta denbora errealean, lurraren jarduera geologikoa monitorizatuz, hau ikusteko, entzundako edo sentitzeko aukera eskaintze digu.

Se trata de “transducir”, es decir cambiar de estado (reinterpretando), parte de la biósfera del entorno del lugar donde se instala la pieza, en este caso la tierra donde se asienta.
Mediante un sensor de la vibración terrestre o Geófono, sus señales obtenidas, son convertidas mediante un proceso analógico en ondas sonoras. Inmediatamente un sistema de transducción electrodinámica (altavoz transductor táctil o de contacto) hace vibrar una bandeja metálica tratada y con agua en su interior a la que se adhiere, sirviendo a modo de pantalla (visualizador y difusor sonoro) de la actividad terrestre próxima.
Si la percepción de los fenómenos geodinámicos son entendidos habitualmente como invisibles o inaudibles, en esta pieza, se ofrece una monitorización de la actividad geológica-terrestre para ser visualizada, escuchada o sentida, de una manera alternativa y en tiempo real.